Zarządzanie własnością intelektualną

Zarządzanie własnością intelektualną ma istotne znaczenie dla funkcjonowania firmy, w tym przede wszystkim firmy działającej na rynku modowym.

Własność intelektualna w branży mody

Własność intelektualna to jedna z istotniejszych wartości każdej firmy. Natomiast w branży odzieżowej ma ona szczególne znaczenie, z uwagi na to, że sektor modowy w znaczącej części opiera się wartościach niematerialnych. Począwszy od oznaczenia, pod którym dana firma jest identyfikowana po prawa jakie posiada.

Własność intelektualna to szerokie pojęcie, w którym mieści się własność przemysłowa, czyli np. znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, prawa autorskie i prawa pokrewne, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Każde z tych zagadnień regulowane jest odrębna ustawą, wśród których mamy: ustawę o prawach własności przemysłowej, ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawa wyłączne

Uzyskanie praw wyłącznych uzależnione jest od spełnienia szeregu przesłanek, które są szczegółowo opisane w powyższych ustawach. Niewłaściwy dobór narzędzia ochrony prawnej danego dobra niematerialnego może spowodować, że możliwość ochrony będzie iluzoryczna. Natomiast prawidłowe zarządzanie własnością intelektualną podnosi wartość firmy.

Po co zarządzać własnością intelektualną?

Zarządzanie własnością intelektualną ma na celu przede wszystkim dobór odpowiednich narzędzi prawnych do ochrony wartości niematerialnych danej firmy, jak również zapewnienie posiadania praw przez firmę do wytworów przygotowywanych przez pracowników czy podwykonawców oraz ochronę tych praw.

Nasza oferta w zakresie zarządzania własnością intelektualną

W ramach zarządzania własnością intelektualną oferujemy przede wszystkim:

  1. zweryfikowanie przyjętego w firmie sposobu ochrony dóbr niematerialnych – czy są to znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie,
  2. zweryfikowanie umów dotyczących dóbr niematerialnych powstających w firmie, w tym umów z pracownikami,
  3. audyt praw własności intelektualnej firmy,
  4. nadzorowanie terminów ochrony praw własności intelektualnej,
  5. przygotowanie umów dotyczących praw niematerialnych, w tym umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa własności intelektualnej,
  6. rekomendację struktury organizacyjnej firmy,
  7. doradztwo w uzyskaniu WIPO Proof,
  8. opracowanie strategii ochrony marki, w tym przyjęcia procedury postępowania w sprawie naruszeń praw wyłącznych przysługujących firmie. O tym czym jest strategia ochrony marki i jakie czynniki mają na nią możecie Państwo przeczytać w Raporcie dotyczącym strategii ochrony marki.

Napisz do nas i poproś o wycenę!