Z FLCATWALK znak swojej firmy zarejestrujesz SZYBKO BEZPIECZNIE W POLSCE W UNII EUROPEJSKIEJ NA CAŁYM ŚWIECIE

Rejestracja znaku towarowego to kluczowy dla każdej marki moment. Poprawne zastrzeżenie znaku towarowego podnosi wartość przedsiębiorstwa i daje narzędzia prawne do walki z potencjalnymi naruszycielami, a co za tym idzie ochrony znaku towarowego i zwalczania naruszeń znaku towarowego. 

Znak towarowy definicja

Definicja znaku towarowego znajduje się w art. art. 120 ust. 1 p.w.p.. Zgodnie z definicją znaku towarowego – „znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”

Powyższa definicja znaku towarowego powoduje, że wyróżniamy następujące rodzaje znaków towarowych np. słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, ruchome, holograficzne. Ponadto, znakiem towarowym może być również kolor.

Prawidłowy sposób rejestracji znaku towarowego ma znaczenie z uwagi na to, że znak towarowy może zostać wygaszony z powodu jego nieużywania. Jeśli zatem zarejestrowane zostanie oznaczenie, którego marka de facto nie wykorzystuje, istnieje ryzyko wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

źródło: Christian Wiediger, unsplash.com

Jak sprawdzić czy nazwa jest zastrzeżona?

Sprawdzenie tego czy nazwa jest zastrzeżona jest możliwe na stronie EUIPO, na której dostępne są wyszukiwarki, które umożliwiają sprawdzenie czy dane oznaczenie jest zarejestrowane jako znak towarowy: eSearchPlus, TMView. W odniesieniu do polskich znaków towarowych najlepiej rejestrację znaków towarowych sprawdzać w wyszukiwarce dostępnej na stronie UPRP: eWyszukiwarka.

Przy sprawdzaniu czy nazwa jest zastrzeżona należy szczególną uwagę zwrócić na klasy, w których dany znak został zastrzeżony i na terytorium, które obejmuje rejestracja znaku towarowego oraz rodzaj znaku towarowego.

Zastrzeżenie znaku towarowego – na kogo?

Zastrzeżenie znaku towarowego może nastąpić np.: na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, na osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, na spółkę osobową lub spółkę kapitałowa. Kilku przedsiębiorców może również zgłosić jeden znak w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego.

Warto mieć na uwadze, że rejestracja znaków towarowych na osobę fizyczna daje większą elastyczność w dysponowaniu prawem ochronnym na znak towarowy.

Jeśli w procesie zastrzegania znaku towarowego podmiot zgłaszający chciałby utrzymać w tajemnicy na kogo rejestrowany jest znak towarowy w EUIPO istnieje możliwość czasowego ukrycia danych podmiotu uprawnionego z rejestracji znaku towarowego.

Dane podmiotu uprawnionego podane w procesie zastrzegania znaku towarowego powinny być aktualizowane w urzędzie. Brak aktualizacji danych może powodować problemy np. przy przedłużeniu ochrony znaku towarowego.

źródło: Evelyn Semenyuk, unsplash.com

Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego zarówno w Polsce jak i w UE, jeśli nie ma postępowania sprzeciwowego, zazwyczaj trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. Jednak, w zależności od okoliczności termin ten może ulec wydłużeniu. Proces zastrzegania znaku towarowego w EUIPO potrafi trwać 4 miesiące, jeśli będzie ono realizowane w trybie FastTrack. Niestety w polskim urzędzie patentowym rzadko kiedy proces zastrzegania znaku towarowego udaje się zamknąć w terminie krótszym niż 6 miesięcy.

Jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego?

Proces zastrzeżenia znaku towarowego w polskim urzędzie patentowym i EUIPO jest w zasadzie identyczny, z tym, że zastrzeżenie znaku towarowego za pośrednictwem EUIPO możliwe jest w trybie tzn. FastTrack i inaczej uiszczane są płatności. Zastrzeżenie znaku towarowego w trybie FastTrack możliwe jest, jeśli opłata zostanie uiszczone niezwłocznie (najlepiej następnego dnia po zgłoszeniu lub w tym samym dniu) i wykaz usług i towarów jest w pełni zgodny z klasyfikacją. Zgodność wykazu można sprawdzić w kreatorze dostępnym na stronie EUIPO.

Proces zastrzegania znaku towarowego inicjuje złożenie wniosku, w który podaje się między innymi informacje dotyczące podmiotu, na rzecz którego ma być zastrzeżony znak towarowego, rodzaj znaku towarowego, klas, w których ma być udzielone prawo ochronne na znak towarowy.

Rejestrację znaku towarowego w EUIPO najlepiej dokonywać za pośrednictwem Internetu. Należy w tym celu założyć konto na stronie EUIPO. Wśród usług dostępnych online istnieje również możliwość wykreowania zestawienia towarów lub usług dla danego zgłoszenia, które można później eksportować do zgłoszenia znaku towarowego.

Zarówno w polskim Urzędzie Patentowym jak i EUIPO, w przypadku zgłoszeń elektronicznych, dalsze korespondencja odbywa się za pośrednictwem systemu danego urzędu. W celu rejestracji znaku towarowego online w polskim urzędzie patentowym należy dysponować profilem zaufanym.

Po otrzymaniu zgłoszenia rejestracji znaku towarowego i otrzymania płatności, urzędu dokonują sprawdzenia, czy nie zachodzą bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego. Jeśli nie zostaną stwierdzone bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego zgłoszenie zostaje opublikowane i rozpoczyna się bieg terminu na zgłoszenie ewentualnych sprzeciwów. Okres sprzeciwowy trwa 3 miesiące od dnia opublikowania zgłoszenia.

Przy rejestracjach znaków towarowych dokonywanych w EUIPO w systemie dostępna jest oś czasu, na które widnieją poszczególne daty i informacja co do ilości otrzymanych sprzeciwów.

W przypadku braku sprzeciwu w polskim systemie prawnym wydawana jest decyzja warunkowa o udzieleniu prawa ochronnego na dany znak towarowy. Decyzja jest warunkowa albowiem dzielenie prawa ochronnego na znak towarowy uzależnione jest od uiszczenia opłaty za pierwszy 10-letni okres ochrony oraz opłaty za publikację o udzielonym prawie ochronnym. Termin na jej uiszczenie wynosi trzy miesiące od dnia doręczenia decyzji. 

Po uiszczeniu opłaty i upływie trzymiesięcznego terminu organ przesyłam uprawnionemu świadectwo ochronne.

W EUIPO w razie braku sprzeciwów następuje publikacja rejestracji znaku towarowego. Świadectwo ochronne można pobrać ze strony EUIPO.

Ile kosztuje rejestracja znaku w Polsce?

W przypadku rejestracji znaku krajowego w Urzędzie Patentowym RP – 450,00 zł w przypadku rejestracji znaku w jednej klasie, w formie papierowej. Każda kolejna klasa dodatkowy koszt w wysokości 120,00 zł.

Dla przykładu: jeśli znak ma zostać zarejestrowany w trzech klasach koszt, który zgłaszający musi ponieść w momencie składania wniosku to 690,00 zł.

Dlaczego nie polecam rejestracji w Polskim Urzędzie online? Gdyż często pojawiają się na stronie komunikaty o tym, że coś w systemie nie działa, a różnica w wysokości opłaty wynosi 50,00 zł.

Jeśli przy rejestracji znaku będzie Państwa reprezentował pełnomocnik, wówczas pojawi się dodatkowy koszt w wysokości 17,00 zł, który stanowi opłatę skarbową o przedłożenia pełnomocnictwa.

Po uzyskaniu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, należy uiścić opłatę za pierwszy 10 letni okres ochrony. Opłata wynosi 400,00 zł za każda klasę, czyli w naszym przykładzie byłoby to 1.200,00 zł (za trzy klasy) plus dodatkowa opłata w wysokości 90,00 zł za publikację o udzielonym prawie ochronnym.

Na stronie kancelarii znajdziecie grafikę, która dokładnie obrazuje proces rejestracji znaku towarowego

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej?

W przypadku rejestracji znaku towarowego UE w EUIPO koszt rejestracji w jednej klasie wynosi 850 EUR i obejmuje już pierwszy 10 letni okres ochrony. Rejestracja w drugiej klasie to dodatkowy koszt 50 EUR a w trzeciej i kolejnych 150 EUR.

Dla przykładu: rejestracja znaku UE w trzech klasach to koszt 1050 EUR.

Na stronie EUIPO jest dostępny kalkulator opłat.

 

Koszt rejestracji znaku towarowego zależny jest przede wszystkim od rodzaju znaku towarowego pod względem terytorialnym i ilości klas, w których ma być zastrzeżony znak towarowy. W przypadku zastrzegania znaku towarowego za pośrednictwem prawnika do kosztów rejestracji znaku towarowego dojdzie również koszt obsługi prawnej takiej rejestracji znaku towarowego. 

Koszt rejestracji znaku towarowego zależny jest przede wszystkim od rodzaju znaku towarowego pod względem terytorialnym i ilości klas, w których ma być zastrzeżony znak towarowy. W przypadku zastrzegania znaku towarowego za pośrednictwem prawnika do kosztów rejestracji znaku towarowego dojdzie również koszt obsługi prawnej takiej rejestracji znaku towarowego. 

Co wpływa na to jaki rodzaj znaku towarowego należy zarejestrować?

Przy opracowywaniu strategii rejestracji znaku towarowego, którymi posługuje się dana marka/firma najistotniejsze znaczenie ma to w jaki sposób oznaczenia funkcjonują, pracują na produkcie, w tym na opakowaniach oraz materiałach reklamowych i stronie internetowej.

Co więcej, przy rejestracji znaku towarowego należy wziąć również pod uwagę zakres ochrony, który wiąże się z poszczególnymi rodzajami znaków towarowych. Ochrona znaku towarowego słownego jest zdecydowanie silniejsza niż znaku np. słowno-graficznego, dlatego zawsze zaczynamy od analizy możliwości rejestracji oznaczenia jako znaku słownego danej marki.

Rejestracja znaku towarowego – czym są klasy?

Zastrzeżenie znaku towarowego następuje w klasach, które dotyczą bądź towarów bądź usług. Mamy łącznie 45 klas, przy czym towary przypisane są do klasy od 1 do 34, a usługi od 35 do 45. Główną klasą dla branży modowej jest klasa 25, której nagłówek to: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy”.

Kapitalne znaczenie przy rejestracji znaku towarowego ma właściwe dobranie klas, czyli wskazanie tych usług lub towarów, które marka będzie świadczyć lub produkować. Przy doborze klas należy wziąć pod uwagę plany marki na najbliższe 5 lat.
Należy pamiętać o tym, że w razie zarejestrowania znaku zbyt szeroko, znak może zostać wygaszony z uwagi na jego nieużywanie. Z drugiej zaś strony, zarejestrowanie znaku zbyt wąsko, może powodować brak ochrony znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych przez markę, a co za tym idzie podmiot trzeci będzie mógł zarejestrować identyczny znak w tych klasach. Zbyt wąska rejestracja znaku towarowego może również prowadzić do konieczności ponownego zastrzeżenia znaku towarowego, co będzie wiązało się z ponownym poniesieniem kosztów rejestracji znaku towarowego, albowiem prawa ochronnego na znak towarowy nie można rozszerzyć na nowe klasy. Trzeba dokonać nowej rejestracji obejmującej kolejne klasy.

Zasięg terytorialny znaku towarowego

Ochrona znaku towarowego jest terytorialna. W związku z powyższym znak towarowy powinien być rejestrowany tam, gdzie towary lub usługi nim oznaczone będą oferowane, w tym również reklamowane.

W odniesieniu do terytorium wyróżniamy następujące rodzaje znaków towarowych: krajowej, wspólnotowe, międzynarodowe.

Krajowe znaki towarowe zgłaszane są za pośrednictwem krajowych urzędów ochrony własności intelektualnej. Rejestracja znaku towarowego UE następuje za pośrednictwem EUIPO, za znaki międzynarodowe zgłaszane są przez WIPO.

Sprzeciw przy rejestracji znaku towarowego?

Co do zasady sprzeciw wobec zgłoszenia rejestracji znaku towarowego może wnieść uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Trzymiesięczny termin na wniesienie sprzeciwu nie podlega przywróceniu. Dlatego tak istotne jest monitorowanie zgłoszeń znaków towarowych pod kątem tego czy podmiot trzeci nie zawnioskował o rejestrację znaku podobnego lub identycznego.

Podstawę sprzeciwu mogą stanowić następujące okoliczności:

 1. zgłoszony znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
 2. zgłoszony znak towarowy jest identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
 3. zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Wniesienie sprzeciwu podlega opłacie w wysokości 600,00 zł przez UPRP, a 320 EUR przed EUIPO.

Strona przegrywająca postępowanie sprzeciwowe zobowiązana będzie do zwrotu kosztów drugiej stronie.

Pojawienie się sprzeciwu w procesie zastrzegania znaku towarowego nie oznacza z automatu, że prawo ochronne nie zostanie udzielone. Po pierwsze strony mają możliwość porozumienia się, a nadto sprzeciwy nie zawsze są zasadne.

Unieważnienie znaku towarowego

Unieważnienie znaku towarowego to jeden ze sposobów obrony przed zarzutami naruszenia znaku towarowego na znak towarowy oraz sposób na zwalczenie rejestracji znaku identycznego lub podobnego w sytuacji, gdy przekroczony został trzymiesięczny termin na wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego.

Prawo ochronne na znak towarowy może zostać unieważnione w całości lub w części. Przyczynami unieważnienia znaku towarowego mogą być te same okoliczności.

Wniosek o unieważnienie znaku towarowego, w ściślej rzecz biorąc o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, podlega opłacie w wysokości 1.000,00 zł przez UPRP, a przed EUIPO 630 EUR.

Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy

Jedną z przyczyn wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy jest jego nieużywanie w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Wygaśnięcie prawa ochronnego następuje w drodze decyzji wydawanej na wniosek, który podlega opłacie w wysokości analogicznej jak wniosek o unieważnienie znaku towarowego.

Monitorowanie prawa ochronnego na znak towarowy

Skuteczna ochrona znaku towarowego zależna jest od tego czy monitorujemy znak towarowy. Monitorowanie znaku towarowego polega na bieżącej weryfikacji czy nie zostają zgłoszone do rejestracji znaki towarowe identyczne lub podobne do znaku już zarejestrowanego.

Monitorowanie znaku pozwala na terminowe złożenie sprzeciwu wobec danej rejestracji znaku towarowego i daje realne możliwości ochrony znaku towarowego przed jego nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmioty trzecie. Monitoring jest wskazany z uwagi na to, że urzędy, co do zasady nie badają względnych przeszkód w rejestracji znaków towarowych i to na podmiotach uprawnionych z tytułu znaku towarowego ciąży obowiązek bieżącego monitorowania zgłaszanych znaków i zgłaszania sprzeciwów w stosunku do nowych rejestracji znaków towarowych, które mogą naruszać prawo ochronne na znak towarowy.

Zastrzeżenie znaku towarowego bez jego monitorowania powoduje, że podmiotowi uprawnionemu może umknąć naruszenie znaku towarowego.

Oznaczenia stosowane przy znakach towarowych

Przy oznaczeniach identyfikujących danego przedsiębiorcę często spotyka się następujące symbole: ®, TM i SM.

Co oznacza symbol R w kółku (®)?

Możliwość użycia symbolu ® jest uregulowana prawnie i w polskim porządku prawnym zgodnie z art. 153 ust. 13 ustawy prawo własności przemysłowej, „Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.” Symbolu tego nie można zatem zamieszczać w odniesieniu do oznaczeń, na które nie zostało udzielone prawo ochronne. Takie działanie mogłoby stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Znak™ i SM – co oznaczają?

Pozostałe symbole oznaczają odpowiednio znak towarowy – TM (Trademark) i znak usługowy – SM (service mark) i nie oznaczają, że dane oznaczenie jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Informowanie o posiadaniu prawa ochronnego pozwala na wyeliminowanie części naruszeń znaku towarowego. Zdążają się bowiem osoby, które są nieświadome tego, że ich działanie narusza znak towarowy podmiotu trzeciego. Dlatego zamieszczenie symbolu ® przy oznaczeniach, które posiadają prawo ochronne eliminuje możliwość powołanie się na niewiedzę w zakresie przysługiwania praw.

W ramach rejestracji znaku towarowego oferujemy

 1. badanie „czystości” znaku towarowego, które polega na sprawdzeniu czy istnieją zarejestrowane znaki towarowego identyczne lub podobne do znaku, który ma być zgłoszony w danych klasach. Badanie to pozwala określić podmioty, które mogą zgłosić sprzeciw do danej rejestracji znaku towarowego.
 2. analizę i rekomendację klas,
 3. analizę i rekomendację sposobu rejestracji znaku towarowego, w tym wybór rodzaju znaku towarowego, oraz tego na kogo powinien być zarejestrowany znak,
 4. reprezentację przez urzędem w postępowaniu obejmującym rejestrację znaku towarowego, w tym w postępowaniu sprzeciwowym, zarówno przez UPRP jak i EUIPO,
 5. monitoring znaku przez okres jednego roku od dnia decyzji o rejestracji znaku towarowego – usługa monitoringu nie obejmuje ewentualnych postępowań sprzeciwowych zainicjowanych przez właściciela znaku monitorowanego. Prowadzenie postępowania sprzeciwowego podlega odrębnej wycenie.

W odniesieniu do zastrzeżonych znaków towarowych oferujemy między innymi:

 1. monitoring znaku towarowego i składanie sprzeciwów oraz reprezentowanie w postępowaniu sprzeciwowym,
 2. reprezentację w postępowaniach spornych, w tym w sprawach dotyczących unieważnienia znaku towarowego lub wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy,
 3. reprezentowania w sprawach dotyczących naruszenia znaku towarowego,
 4. przedłużenie ochrony znaku towarowego,
 5. reprezentowania przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądem polubownym ds. domen internetowych.