Prawo konsumenta do zwrotu towarów

Niniejszy wpis dotyczy zagadnień związanych z uprawnieniami konsumenta do zwrotu towarów zakupionych w sklepie stacjonarnym. Zawiera on infografiki podsumowujące temat zwrotów.

Zwrot towaru zakupionego przez kupującego w sklepie stacjonarnym

 • Brak obowiązku sprzedawcy do przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru zakupionego przez kupującego w sklepie stacjonarnym.
 • Dowolne kształtowanie przez sprzedawcę możliwości przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru zakupionego przez kupującego w sklepie stacjonarnym.

Prawo konsumenta do zwrotu towaru Komentarz: W polskim ustawodawstwie brak jest przepisów nakładających na sprzedawcę obowiązek przyjęcia zwracanego przez konsumenta niewadliwego towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym. Często sprzedawcy ze względów czysto wizerunkowych lub by zachęcić konsumentów do zakupów, umożliwiają zwrot towarów zakupionych w ich sklepach stacjonarnych. Zazwyczaj ma to miejsce pod określonymi przez sprzedawcę warunkami oraz we wskazanym przez niego terminie. Pamiętajmy, że jest to tylko dobra wola sprzedawcy, a nie obowiązek wynikający z przepisów prawa!

Ważne! Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu niewadliwego towaru zakupionego przez kupującego w sklepie stacjonarnym.

Czy w związku z tym kupujący jest skazany na towar zakupiony w sklepie stacjonarnym, który po przyniesieniu do domu okazał się wadliwy? Odpowiedź brzmi: NIE.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem kupującego jeśli rzecz sprzedana ma wady fizyczne lub prawne.

Wada fizyczna (to w szczególności):

 • rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć,
 • rzecz nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewniał kupującego,
 • rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna:

 • rzecz stanowi własność osoby trzeciej,
 • rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej.

Czy sprzedawca jest również odpowiedzialny z tytułu rękojmi za rzeczy zakupione przez konsumenta w sklepie stacjonarnym na tzw. „promocji” po obniżonej cenie?

Odpowiedź brzmi: co do zasady TAK, ale jeśli obniżka ceny towaru wynika z jego wady fizycznej, o której kupujący został przez sprzedawcę poinformowany w chwili dokonywania zakupu, wtedy sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Co może zrobić kupujący w sytuacji gdy zakupiony w sklepie stacjonarnym towar ma wady?

 • Grupa I obniżenie ceny / odstąpienie od umowy:
  1. kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo,
  2. kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i żądać zwrotu ceny zapłaconej za towar po uprzednim zwrocie towaru sprzedawcy (chyba, że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie).
  3. jeśli po ponownej wymianie towaru lub usunięciu w nim wady przez sprzedawcę – rzecz okaże się wadliwa – kupujący może od razu żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (w tym wypadku sprzedawca nie może ponownie zaproponować wymiany rzeczy na nową lub usunięcia wady).
 • Grupa II naprawa / wymiana:
 1. kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo,
 2. kupujący może żądać usunięcia wady.

Ważne! Uprawnienia przysługujące kupującemu zarówno wymienione w grupie I jak i II są uprawnieniami równorzędnymi. Kupujący może wybrać z którego uprawnienia chce skorzystać.

Przez jaki okres czasu sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne?

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania rzeczy kupującemu.
 2. Jeżeli kupującym jest konsument a zakupiona rzecz ruchoma jest używana – odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona do 1 roku.


różnice w zwrotach Roszczenie kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy
sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może być krótszy niż 2 lata od momentu wydania rzeczy kupującemu.

Roszczenie kupującego z tytułu rękojmi za wady prawne przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.Bądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
Zapisz się do newslettera już teraz!