Prawo konkurencji

Oprócz praw autorskich i własności przemysłowej, własność intelektualna obejmuje również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Kwestie związanie z czynami nieuczciwej konkurencji, w polskim porządku prawnym, reguluje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk). Przedmiotem tej ustawy jest zarówno zwalczanie, jak i zapobieganie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.

Cel ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Celem ustawy jest ochrona interesu publicznego, przedsiębiorców oraz klientów, a zwłaszcza konsumentów. Tym niemniej należy pamiętać, że w polskim porządku prawnym, konkurencji jest co do zasady pożądana. Konkurencja powoduje bowiem, że gospodarka może się dynamicznie.

Ustawa została skonstruowana w ten sposób, że w art. 3 ust. 1 uznk, zdefiniowany została ogólnie czyn nieuczciwej konkurencji w ramach tzw. klauzuli generalnej. Natomiast w ustępie 2 art. 3 uznk, zawarte zostały przykładowe wyliczenia czynów nieuczciwych.

Wśród przykładowych czynów nieuczciwej konkurencji znalazły się między innymi: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (art. 5), wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług (art. 10), niewolnicze naśladownictwo (art. 13 uznk), nieuczciwa lub zakazana reklama (art. 16 uznk).

Sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji

Sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji są sprawami niejednoznacznymi. Powodzenia sprawy zależy od zebranego w sprawie materiału dowodowego. Dlatego bardzo istotna jest współpraca między pełnomocnikiem a klientem. Właściwa ocena stanu faktycznego i materiału dowodowego, którym dysponuje strona dochodząca roszczeń w związku z czynem niedozwolonym ma kapitalne znaczenie przy ocenie szans powodzenia w sprawie. Należy pamiętać o tym, że wytoczenie powództwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat sądowych i dlatego rozpoczęcie procesu sądowego musi poprzedzone gruntowną analizą i musi być podejmowane rozważnie.

W czym możemy Ci pomóc?

W zakresie nieuczciwej konkurencji oferujemy:

  1. sporządzamy opinie prawnej,
  2. przygotowujemy pisma przedsądowe, w tym wezwania do zaniechania naruszeń,
  3. przygotowujemy pisma procesowe, w tym pozwy i odpowiedzi na pozew,
  4. reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych.

Napisz do nas i poproś o wycenę!