Podobieństwo znaków – znak słowno-graficzny a znak słowny

Procedurę rejestracji znaku towarowego zakłóca złożony przez podmiot trzeci sprzeciw.

Co do zasady sprzeciw może być wniesiony przez podmiot uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także osobę uprawnioną do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi trzy miesiące i nie podlega przywróceniu.

Podstawę sprzeciwu mogą stanowić na przykład następujące okoliczności:

  1. zgłoszony znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
  2. zgłoszony znak towarowy jest identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
  3. zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Sprzeciw podlega opłacie w wysokości 320 EUR przed EUIPO, a przed UPRP 600,00 zł.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w związku z wniesionym sprzeciwem, to urząd przystępuje do badania zasadności wniesionego sprzeciwu i bada oprócz podobieństwa towarów, usług i ryzyka wprowadzenia w błąd również podobieństwo między znakami.

Znak słowno-graficzny a znak słowny

Jednym z ciekawszych przypadków jest sytuacja, w której z jednej strony jest znak słowny a z drugiej słowno-graficzny i w obu znakach występuje identyczny element słowny. Taka sytuacja miała miejsce w procesie rejestracji znaku słowno-graficznego Chiara Ferragni. Znak słowno-graficzny Chiara Ferragni został w końcu zarejestrowany, ale dopiero po orzeczeniu sądowym w tej sprawie (647/17) 

Stan faktyczny sprawy

W 2015 r. Serendiity Srl, and,Giuseppe Morgese and Pasquale Morgese zgłosili do rejestracji, w klasie 18 i 25, następujący znak słowno-graficzny:

Sprzeciw do tego zgłoszenia wniósł CKL Holdings NV co do wszystkich towarów z klasy 18 i 25. Sprzeciw został oparty na wcześniejszym znaku słownym: Chiara, zarejestrowanym w klasie 25.

Na etapie rozpatrywania sprawy przez EUIPO zgłaszający znak Chiara Ferragni przegrali, albowiem organ stwierdził między innymi, że znaki są podobne.

Od rozstrzygnięcia Izby ds. Sprzeciwów zostało wniesione odwołanie, a następnie skarga do Sądu.

Stanowisko sądu

Sąd rozpatrując tę sprawę w odniesieniu do porównywania znaku słownego ze znakiem słowno-graficznym podniósł następujące okoliczności.

[…] jeżeli znak składa się z elementów słownych i elementów graficznych, te pierwsze mają z reguły charakter bardziej odróżniający niż te drugie – przeciętny konsument łatwiej odniesie się do rozpatrywanych towarów, podając nazwę znaku, a nie opisując element graficzny, tym niemniej nie wynika z tego, że elementy słowne znaku należy zawsze uważać za bardziej odróżniające niż elementy graficzne. W przypadku znaku złożonego element graficzny może, w szczególności ze względu na swój kształt, rozmiar, kolor lub miejsce w oznaczeniu, zajmować pozycję równoważną pozycji elementu słownego […]

W niniejszej sprawie w pierwszej kolejności należy zauważyć, że jak wynika w istocie z pkt 15 zaskarżonej decyzji, elementem graficznym zgłoszonego znaku towarowego jest fantazyjny wzór przedstawiający niebieskie oko lub długie czarne oko. Oko jest wystylizowane w szczególny sposób i może być odbierane przez konsumentów jako dopracowany i oryginalny element, który łatwo zapada w pamięć. Nie można go zatem określić jako element figuratywny lub czysto dekoracyjny. Ponadto ten element graficzny nie ma związku z towarami z klas 18 i 25 […] i nie może być uważany za opisowy dla tych towarów. Wynika z tego, że element graficzny ma samoistny charakter odróżniający, który zostanie wzięty pod uwagę przez przeciętnego konsumenta.

Po drugie, element graficzny znajduje się powyżej elementu słownego, a jego rozmiar w zgłoszonym znaku towarowym znacznie przewyższa pod względem wysokości element słowny. Jak twierdzą skarżące, zajmuje on w tym znaku pozycję co najmniej tak samo ważną, jak pozycja elementów słownych.

W takich okolicznościach należy stwierdzić, że wysoce stylizowany charakter, kolor, położenie i wielkość elementu graficznego będą takie, aby odwrócić uwagę właściwego kręgu odbiorców jako element słowny umieszczony w dolnej części zgłoszony znak towarowy. Skarżące mają zatem prawo utrzymywać w istocie, że element graficzny zgłoszonego znaku towarowego jest co najmniej tak samo odróżniający, jak elementy słowne tego znaku rozpatrywane jako całość.”

Sąd powyższe rozważania podsumował tym, że „ocena podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń nie może zostać przeprowadzona poprzez przypisanie jak zrobiła to izba odwoławcza, większej wagi elementowi słownemu niż elementowi graficznemu zgłoszonego znaku towarowego.

Rozpatrując natomiast wizualne podobieństwo między znakami Sąd wskazał, że „ po pierwsze, należy przypomnieć […] że element graficzny zgłoszonego znaku towarowego zajmuje pozycję tak samo odróżniającą, jak elementy słowne tego znaku rozpatrywane łącznie. Tym samym, jak podkreślają skarżące, element graficzny ma istotny wpływ na całościowe wrażenie wizualne.

Ponadto, Sąd zwrócił uwagę, że znak zgłoszony do rejestracji składa się z dwóch członów, z których jeden to imię a drugi nazwisko, a następnie przy rozpatrywaniu warstwy znaczeniowej obu znaków zwrócił uwagę na to, że znak zgłoszony do rejestracji odwołuje się do konkretnej osoby fizycznej, a znak wcześniejszy składa się z jednego członku, który jest imieniem i nie nawiązuje do żadnej konkretnej osoby.

Podsumowanie

Z powyższego orzeczenia jasno wynika, że przy badania podobieństwa między znakami należy brać pod uwagę szereg okoliczności, w tym rozpatrywać znaki z jednej strony jako całość a z drugiej rozbierać je na czynniki pierwsze i analizować każdy element pod kątem jego znaczenia i wpływu na postrzeganie znaku jako całości.

Zdjęcie wyróżniające jest autorstwa Sharon McCutcheon i pochodzi z UnsplashBądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
Zapisz się do newslettera już teraz!