Naruszenie praw

Naruszenie praw własności intelektualnej to zagadnienie, które jest ściśle powiązane z zarządzaniem własnością intelektualną i strategią ochrony marki. Albowiem nieprawidłowości w zakresie zarządzania własnością intelektualną w firmie mogą niekorzystnie odbić się na wyniku spraw dotyczących naruszenie praw własności intelektualnej.

Jakie prawa mogą zostać naruszone?

Naruszone mogą zostać prawa do znaku towarowego, wzoru przemysłowego, prawa autorskie lub uczciwa konkurencja. Naruszenie może również dotyczyć prawa do firmy czy renomy.

Skuteczność ochrony praw wyłącznych i dóbr niematerialnych posiadanych przez firmę zależy w pierwszej kolejności od prawidłowej ochrony tych dóbr.

Jak zwalczać naruszenia praw?

Kluczowe w zwalczaniu naruszeń praw jest przyjęcie właściwej procedury działania w razie pojawienia się naruszenia, jak również procedury pozwalającej na monitorowanie ewentualnych naruszeń. Dlatego tak istotne jest np. monitorowanie znaku towarowego.

Bieżące reagowanie na pojawiające się naruszenia pozwala na kontrolowanie zachowań na rynku i ochronę marki danej firmy.

Obrona przed zarzutami twórców

Naruszenie praw ma również swój drugi aspekt, a mianowicie obronę przez zarzutami dotyczącymi naruszeniem czyiś praw wyłącznych. W tym zakresie kapitalne znaczenie będą miały umowy zawierane z projektantami, grafikami czy fotografami i modelkami. Nie bez znaczenia będą również bieżące analizy dotyczące przygotowywanych kolekcji i zawartych w nich wzorów, pod katem ewentualnego naruszenia czyiś praw wyłącznych do np. wzoru przemysłowego czy znaku towarowego.

Własność intelektualna to szerokie pojęcie, w którym mieści się własność przemysłowa, czyli np. znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, prawa autorskie i prawa pokrewne, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Każde z tych zagadnień regulowane jest odrębna ustawą, wśród których mamy: ustawę o prawach własności przemysłowej, ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nasza oferta w zakresie Naruszeń

W sprawach związanych z naruszeniem praw wyłącznych oferujemy:

  1. sporządzanie opinii prawnych,
  2. sporządzanie pism przedsądowych, w tym wezwań do zaniechania naruszeń,
  3. sporządzenie pism procesowych, w tym pozwów i odpowiedzi na pozew,
  4. opracowywanie polityk dotyczących postępowania w razie naruszeń,
  5. reprezentowanie klientów przez sądami powszechnymi, administracyjnym, Urzędami Patentowymi, EUIPO,
  6. prowadzenie sporów dotyczących domen internetowych, w tym przez sądem polubownym ds. domen internetowych.

Napisz do nas i poproś o wycenę!