Konkurs na Kreatywny Przycisk

Regulamin konkursu

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą„Kreatywny przycisk” i polega na zaproponowaniu kreatywnego sformułowania równoważnego do „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Agnieszka Witońska-Pakulska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Witońska-Pakulska Kancelaria Prawna w Krakowie przy ul. Wiosennej 8d, 30-237 Kraków, NIP: 7272644241,zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest stworzony, organizowany, wspierany, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 6. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym.
 7. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do właściciela czy administratora portalu społecznościowego Instagram.
 8. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi portalu społecznościowego Instagram.
 9. Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

§2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 27 sierpnia 2019 roku do 1 września 2019 roku(włącznie).
 2. Uczestnikiem Konkursu może byćkażda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełnązdolnośćdo czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Z udziału w Konkursie wykluczeni sąpracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak równieżczłonkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie sięwstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Udziałw Konkursie jest dobrowolny.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na profilu Instagram Organizatora tj. @agnieszkawitonska, zawierającego propozycję sformułowania równoważnego do „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wraz z następującymi hasztagami i oznaczeniami: #flcacademy @flcatwalk
 6. Wykonanie czynności opisanych w ust. 5 powyżej, uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie tj. do wyłonienia zwycięskiego sformułowania, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.
 7. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość sformułowań, ale może on wygrać tylko jedną nagrodę.

§3

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest udział w II warsztatach z prawa mody w ramach FLCAcademy, dotyczących e-commerce w branży mody, które odbędą się 7 września w Warszawie, ul. Mysia 3, godz. 10-14, dalej „warsztaty”.
 2. Organizator przyzna dwie Nagrody tj. dwa podwójne zaproszenia na warsztaty.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 3 września 2019 roku.
 4. Wyboru dwóch najbardziej kreatywnych sformułowań wskazanych w §1 ust. 1 Regulaminu, dokona Organizator.
 5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu Instagram Organizatora.

§4

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres biuro.krakow@pakulskikancelaria.pl, w terminie 3 dni od jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będąprzez Organizatora rozpatrywane.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mająjedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi sąpostanowienia Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mająprzepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Administarotrem danych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pakulskikancelaria.pl. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępne są tutaj.


Bądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
Zapisz się do newslettera już teraz!