Klauzule niedozwolone w regulaminie -zwroty

Warunki na jakich zawierane są umowy z klientami sklepów internetowych są określone w regulaminach. Informacje, które powinien zawierać regulamin określa między innymi ustawa o prawach konsumenta i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oczywiście nie wszyscy klienci zapoznają się dokładnie z postanowieniami regulaminów przy składaniu zamówień w sklepie internetowych. Natomiast wracają do nich w sytuacji, gdy chcą albo zwrócić towar albo zgłosić reklamację.

Niestety często regulaminy sklepów internetowych zawierają tzn. niedozwolone klauzule.

Czym są klauzule niedozwolone?

Najprościej rzecz ujmując, klauzule niedozwolone to postanowienia w regulaminach, które w znaczny sposób ograniczają lub naruszają prawa klientów, które przysługują im na mocy obowiązujących przepisów.

Artykuł 3851 ust. 1 kodeksu cywilnego stanowi, że: „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Na podstawie art. 3855 kodeksu cywilnego problematyka klauzul niedozwolonych nie dotyczy jedynie konsumentów, gdyż „Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

W art. 3853 kc, ustawodawca określił przykładowy katalog klauzul niedozwolonych, w którym wskazała, że na przykład W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie lub wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania

Przykładowe klauzule niedozwolone dotyczące zwrotu towarów – „prawo do odstąpienia”

Jednym z najczęstszych zagadnień, którego dotyczą klauzule niedozwolone są te związane z procedurą zwrotu towarów. Oto przykładki klauzul niedozwolonych dotyczących zwrotu towarów.

Rejestr klauzul niedozwolonych dostępny jest tutaj: https://www.rejestr.uokik.gov.pl

Natomiast z decyzjami Prezesa UOKiK można zapoznać się tutaj: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

Znalezienie w rejestrze klauzuli podobnej do klauzuli znajdującej się w danym regulaminie, wysoce uprawdopodabnia, że taka klauzula zostanie uznana za niedozwoloną w postępowaniu przed Prezesem UOKiK.

Konsekwencje posiadania klauzul niedozwolonych w regulaminach.

Zgodnie z art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – „Zakazane jest stosowanie we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.”

Prezes Urzędu ochrony Konkurencji I konsumenta może prowadzić postępowanie w sprawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. W wyniku takiego postepowania Prezes UOKiK może wydać decyzję administracyjną, w której rozstrzygnie, czy dana klauzula ma niedozwolony charakter oraz czy zakazuje jej dalszego wykorzystywania.

Zgodnie zaś z art. 106 ust. 1 pkt. 3a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – „Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 23a.”

Zdjęcie wyróżniające jest autorstwa Kai Pilger i pochodzi z UnsplashBądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
Zapisz się do newslettera już teraz!