Fast Track – przyśpieszona rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego obejmuje trzymiesięczny termin na złożenie przez uprawnione podmioty sprzeciwu. Dlatego odpowiadając klientom na jedno z najczęściej pojawiających się pytań – ile to będzie trwać? – odpowiadam, że cały proces rejestracji znaku towarowego zajmie z reguły nie mniej niż 8 miesięcy.

Jednak strona zgłaszająca znak ma możliwość przyśpieszenia pewnych etapów w rejestracji znaku jeśli spełni określone wymagania dzięki czemu znak będzie rejestrowany w trybie przyśpieszonym, tj. Fast Track. Dzięki tej procedurze zgłoszenia są badane i publikowane szybciej. W celu skorzystania z tej procedury zgłaszający musi spełnić określone warunki.  

FAST TRACK w polskim urzędzie patentowym

Jeśli chodzi o polski urząd patentowy to możliwość rejestracji znaku w trybie Fast Track pojawiła się dopiero od 17 marca 2021 r. W celu rejestracji znaku towarowe w trybie przyśpieszonym:

 1. zgłaszający musi posiadać profilowane konto klienta na PUEUP,

 2. zgłaszający musi dokonać zgłoszenia w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) za pomocą formularza Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy–tryb przyspieszony, przeznaczonego do dokonywania zgłoszeń w trybie Fast Track. Formularz nie może zawierać błędów.

 3. zgłaszający musi dołączyć wszystkie niezbędne dowody i dokumenty. Braki w tym zakresie uznane będą za  okoliczność wyłączającą  zgłoszenie znaku towarowego z trybu Fast Track.

 4. zgłaszający musi opłacić zgłoszenie za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności) – usługi dostępnej w koncie klienta na PUEUP, przed wysłaniem zgłoszenia do Urzędu.

 5. zgłaszający musi przez cały okres trwania postępowania procedować zgłoszenie elektronicznie. Zgłaszający lub pełnomocnik nie może złożyć oświadczenia o rezygnacji z doręczania korespondencji w postaci elektronicznej. Zmiana sposobu doręczania uznana będzie za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.

 6. zgłoszenie znaku towarowego może dotyczyć wyłącznie indywidualnego prawa ochronnego.

 7. zgłoszenie nie może dotyczyć wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego, znaku towarowego objętego wspólnym prawem ochronnym.

 8. zgłoszenie znaku towarowego musi być jednolite. Niejednolitość zgłoszenia uznana będzie za okoliczność wyłączającą zgłoszenie znaku towarowego z trybu Fast Track.

 9. zgłoszony znak musi posiadać zdolność rejestracyjną –  zdolność odróżniającą oraz spełniać przesłanki bezwzględne, o których mowa w art. 1291ustawy Prawo własności przemysłowej.

Jeśli chodzi o polskim tryb Fast Track to, w mojej ocenie, niewygodne jest rozwiązanie co do płatności w przypadku, gdy znak jest zgłaszany za pośrednictwem pełnomocnika. Wówczas istnieje konieczność właściwego zafakturowania kwoty opłat do urzędu, otrzymanych przez pełnomocnika od klienta.  

fast track w EUIPO

Jeśli chodzi o zgłoszenie w EUIPO to w trybie Fast Track zgłoszenie można opublikować w czasie o ponad połowę krótszym niż w przypadku zgłoszeń zgłaszanych w standardowym trybie.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie EUIPO, warunki jakie należy spełnić, aby zarejestrować znak w EUIPO w trybie Fast Track są następujące:

 1. zgłaszający musi mieć miejsce zamieszkania na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przeciwnym wypadku zgłaszający musi wskazać swojego pełnomocnika wyznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. znak towarowy nie może być znakiem wspólnym ani znakiem certyfikującym.
 3. zgłoszenie nie może zawierać wniosku o przeprowadzenie poszukiwania krajowego ani europejskiego.
 4. jeżeli chodzi o zastrzeżenia pierwszeństwa lub starszeństwa: 1) zgłoszenie nie powinno zawierać żadnych zastrzeżeń pierwszeństwa/starszeństwa; albo 2) jeżeli w zgłoszeniu dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa/starszeństwa, znaki towarowe, których dotyczy zgłoszenie, muszą być możliwe do zaimportowania z bazy danych TMview w trakcie procesu dokonywania zgłoszenia; albo 3) jeżeli w zgłoszeniu dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa/starszeństwa, a powiązany znak towarowy (znaki towarowe) nie figuruje(-ą) w bazie danych TMview, należy załączyć odpowiednie świadectwo.
 5. jeżeli w zgłoszeniu dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa z wystawienia, zgłoszenie może nadal zostać rozpatrzone w trybie Fast Track, o ile załączy się do niego odpowiednie świadectwo.
 6. znak towarowy musi mieć jedną z następujących form: znak słowny / znak graficzny / znak przestrzenny / znak dźwiękowy.
 7. jeżeli znak towarowy jest znakiem graficznym/przestrzennym, dokonanie zastrzeżenia koloru przestaje być możliwe.
 8. jeżeli znak towarowy jest znakiem graficznym/ przestrzennym/ dźwiękowym, zgłoszeniu muszą towarzyszyć odpowiednie załączniki.
 9. wszystkie terminy figurujące w wykazie towarów i usług muszą zostać wybrane z bazy danych terminów, które zostały już zatwierdzone przez EUIPO.
 10. opłatę należy uiścić, korzystając z dowolnej dopuszczalnej metody płatności. W przypadku trybu Fast Track nie można jednak dokonywać płatności z rachunku bieżącego osoby trzeciej.
 11. w kwestiach związanych z realizowaniem płatności zastosowanie mają następujące warunki: 1) karta kredytowa: brak szczególnych wymogów; 2) przelew bankowy: zgłaszający a) musi podać kod transakcji płatniczej wygenerowany w formularzu oraz numer znaku towarowego, co pozwoli zidentyfikować zgłoszenie i b) niezwłocznie zlecić przelew odpowiedniej kwoty; c) zaleca się również, aby zgłaszający uiszczał opłaty osobno dla każdego dokonanego zgłoszenia.
 12. zgłaszający będący posiadaczami rachunku bieżącego muszą wybrać opcję Obciąż teraz w formularzu dokonywania płatności.
 13. jeżeli zgłoszenie nie zostało sporządzone w jednym z pięciu języków EUIPO (angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański), zgłaszający musi zatwierdzić wykonane przez EUIPO tłumaczenie zgłoszenia na drugi język wybrany spośród pięciu dopuszczalnych języków.

EUIPO na swojej stronie informuje również, że „płatności realizowane przelewem bankowym opatrzone odpowiednim kodem transakcji muszą wpłynąć na rachunek EUIPO w terminie dziewięciu dni od dnia dokonania zgłoszenia.” Jednak z doświadczenia wynika, że jeśli opata nie wpłynie w terminie do 7 dni do EUIPO, to urząd wysyła pismo informujące, że zgłoszenie wypadło z trybu Fast Track i będzie rozpatrywane w zwykłym trybie. Dlatego najlepiej opłatę jest uiszczać tego samego dnia, w którym został zgłoszony znak.

W mojej ocenie skorzystanie z trybu Fast Track w EUIPO jest proste, nie wymaga zbędnych formalności i zdecydowanie przyśpiesza proces rejestracji znaku.

Wypadnięcie z trybu fast track

Nawet jeśli zgłoszenie zostanie przyjęta w trybie Fast Track to po weryfikacji przez urząd może zostać wyłączone spod tego trybu i wówczas dalej będzie rozpatrywane w trybie zwykłego postępowania. Urząd, o fakcie wyłączenia z trybu Fast Track, poinformuje na piśmie zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

Zdjęcie wyróżniające jest autorstwa Braden Collum i pochodzi z Unsplash .Bądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
Zapisz się do newslettera już teraz!