Działania promocyjne

Powiedzenie, że „dźwignią handlu jest reklama” jest jak najbardziej aktualne. Działania promocyjne mogą przybierać różną formę. Może to być organizacja kampanii reklamowej, sesji zdjęciowej, współpraca z inną marką, współpraca z influencerami, akcje promocyjne czy wreszcie konkursy. 

Współpraca z innymi markami czy influencerami

Każda współpraca powinna mieć umowę. Rozstrzygając jaką umowę należy zawrzeć, trzeba pamiętać o tym, że to nie nazwa umowy się liczy, ale jej treść. Generalna zasada jest taka, że należy zawrzeć taką umowę, która najlepiej oddaje zasady współpracy między stronami. Umowa nie musi mieć żadnej szczegółowej nazwy. W umowie liczy się nie jej nazwa a charakter danej współpracy i jego jak najbardziej precyzyjne opisanie. 

Częstą formą współpracy jest barter. Barter to rodzaj transakcji bezgotówkowej polegającej na wzajemnej wymianie towarów lub usług, najczęściej o jednakowej wartości. Barter nie został zdefiniowany w kodeksie cywilnym, natomiast jego forma najbardziej przypomina umowę zamiany. 

Brak regulacji dotyczących umowy barteru powoduje, że jej ostateczny kształt determinowany jest w zasadzie ustaleniami stron. 

Umowa ta nie wymaga formy pisemnej, natomiast w razie ewentualnego sporu spisana umowa zdecydowanie ułatwi kwestie dowodzenia ustaleń poczynionych między stronami.

Umowa o współpracy – jakie powinna mieć postanowienia

Każda umowa powinna zawierać:

 1. prawidłowe oznaczenie stron,
 2. precyzyjne opisanie przedmiotu umowy, w tym zasada współpracy i obowiązków stron,
 3. określenie terminów realizacji poszczególnych świadczeń stron,
 4. kwotę wynagrodzenia, termin i sposób płatności

Dodatkowe postanowienia, które mogą znaleźć się w umowie to:

 1. postanowienia autorsko-prawne,
 2. postanowienia dotyczące akceptacji wpisu/filmu przed publikacją,
 3. postanowienia dotyczące raportowania zasięgów współpracy,
 4. kary umowne,
 5. wybór sądu właściwego.

Konkurs 

Regulacje dotyczące konkursu zawarte są w kodeksie cywilnym w art. 919-921. To co my potocznie nazywamy konkursem kodeks określa jako „przyrzeczenie publiczne”. 

Uregulowanie konkursu w przepisach prawa powoduje, że na organizatorze ciążą określone obowiązki, w tym i odpowiedzialność. Artykuł 919 k.c. stanowi ogólną zasadę, że „kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać”. Kodeks przewiduje jednak możliwość odwołania przyrzeczenia. W tym celu konieczne jest, aby przyrzeczenie nie zawierało zastrzeżenia o jego nieodwołalności. 

Przy organizacji konkursów na blogach lub portalach społecznościowych kapitalne znaczenie ma prawidłowe określenie tego, kto jest organizatorem konkursu, bo to na nim będzie spoczywała odpowiedzialność za jego prawidłowe przeprowadzenie.

Regulamin konkursu – czy jest niezbędny?

Tak, konkurs musi mieć regulamin. Regulamin konkursu w swojej najkrótszej wersji powinien zawierć oprócz wskazania organizatora, również precyzyjne opisanie warunków konkursu, obejmujących przede wszystkim wskazanie, co można wygrać, na czym dany konkurs polega, jaki jest termin nadsyłania odpowiedzi i w jaki sposób zostanie wybrany zwycięzca, proces składni reklamacji i postanowienia dotyczące danych osobowych. 

Zdecydowanie jednak lepiej mieć bardziej rozbudowany regulamin konkursu. Trzeba pamiętać o tym, że w razie sporów wszelkie wątpliwości i nieścisłości będą interpretowane na korzyść konsumentów. W związku z powyższym im lepszy jest regulamin, tym bardziej zabezpieczone są interesy organizatora. To wcale nie świadczy o tym, że regulamin konkursu musi mieć kilkanaście stron. Jego długość zależna jest od rodzaju konkursu. Wartość regulaminu przejawia się w jego precyzji.

Regulamin konkursu – co powinien zawierać?

 

Regulamin konkursu powinien przede wszystkim dokładnie regulować następujące kwestie:

 1. dane organizatora, zasady konkursu, tj. opis zadania konkursowego i termin jego wykonania, 
 2. warunki uczestnictwa, tj. wskazanie, kto może i kto nie może brać udziału w konkursie, 
 3. zasady rozstrzygnięcia konkursu, tj. opisanie trybu wyboru zwycięzcy ze wskazaniem osób, które będą dokonywały wyboru — nie muszą być one wymieniane z imienia i nazwiska, 
 4. trybu reklamacji, tj. opisanie, w jaki sposób uczestnicy mogą zgłaszać zastrzeżenia do przeprowadzenia konkursu, w tym do sposobu wyłonienia zwycięzcy. 

Ponadto, przy konkursach, które prowadzone są na kanałach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, konieczne jest wprowadzenie postanowień wymaganych przez konkretne portale. 

 

W związku z prowadzonymi przez marki działaniami promocyjnymi oferujemy:

 1. przygotowanie umów, w tym umów o współpracy z influencerami, innymi markami, w tym umów barterowych, umów o sponsoring, 
 2. przygotowywanie umów dotyczących sesji wizerunkowych, kampanii reklamowych,
 3. przygotowanie zgód na wykorzystanie wizerunku, 
 4. stworzenie regulaminu konkursów,
 5. stworzenie regulaminu akcji promocyjnych, 
 6. stworzenie regulaminu wydarzeń promocyjnych, 
 7. stworzenie regulaminów promocji, 
 8. stworzenie regulaminów klubu marki, 
 9. stworzenie regulaminu newsletter’a i całej procedury związanej z wysyłaniem newsletter’a pod względem prawnym,
 10. stałą obsługę prawną polegającym na bieżącym doradztwie prawnym w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działań promocyjnych.

Skontaktuj się z nami już dziś!

  Bądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
  Zapisz się do newslettera już teraz!